برخی از خدمات ما :

طراحی انواع دستبافتها ( فرش،گلیم فرش ، گلیم ، گبه و ... ) بصورت سنتی و کامپیوتری

پذیرش سفارش انواع طرح های ماشینی بصورت کامپیوتری و سنتی

بازیابی طرح ها و نقشه های آسیب دید‌ه با بهترین کیفیت دیجیتال

آموزش طراحی سنتی فرش بصورت خصوصی و نیمه خصوصی

تبدیل انواع عکس به تابلو فرش